60. Birthday: Esko Ukkonen 2010

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier