15. Symposium on Computational Geometry 1999: Miami Beach, Florida, USA