Informatik Spektrum

Organ der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

Informatik Spektrum @ SpringerLink

Hauptherausgeber: Arndt Bode

maintained by Schloss Dagstuhl LZI, founded at University of Trier