Elektronische Informationsverarbeitung und Kybernetik, Band 11

Band 11, Heft 1/2, Januar/Februar 1975

Band 11, Heft 3, März 1975

Band 11, Heft 4-6, April - Juni 1975

Band 11, Heft 7/8, Juli / August 1975

Band 11, Heft 9, September 1975

Band 11, Heft 10-12, Oktober - Dezember 1975

maintained by Schloss Dagstuhl LZI, founded at University of Trier