60. Birthday: Thomas Ottmann, 2003

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier