Informatik Spektrum, Band 23, 2000

Band 23, Heft 1, Februar 2000

Band 23, Heft 2, April 2000

Band 23, Heft 3, Juni 2000

Band 23, Heft 4, August 2000

Band 23, Heft 5, Oktober 2000

Band 23, Heft 6, Dezember 2000

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier