BibTeX record phd/dnb/Vu20

download as .bib file

@phdthesis{DBLP:phd/dnb/Vu20,
 author  = {Binh Vu},
 title   = {A Taxonomy Management System Supporting Crowd-based Taxonomy Generation,
        Evolution, and Management},
 school  = {University of Hagen, Germany},
 year   = {2020},
 url    = {https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/receive/mir\_mods\_00001613},
 urn    = {urn:nbn:de:hbz:708-dh10506},
 timestamp = {Fri, 12 Jun 2020 16:16:44 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/phd/dnb/Vu20.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics