BibTeX record phd/dnb/Ebert17

download as .bib file

@phdthesis{DBLP:phd/dnb/Ebert17,
 author  = {Sebastian Ebert},
 title   = {Artificial Neural Network methods applied to sentiment analysis},
 school  = {Ludwig Maximilian University of Munich, Germany},
 year   = {2017},
 url    = {https://edoc.ub.uni-muenchen.de/20774/},
 urn    = {urn:nbn:de:bvb:19-207745},
 timestamp = {Wed, 12 Feb 2020 16:41:00 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/phd/dnb/Ebert17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics