BibTeX record phd/de/Lang2008

download as .bib file

@phdthesis{DBLP:phd/de/Lang2008,
 author  = {Martin Lang},
 title   = {Prozess-Mining und Prozessbewertung zur Verbesserung klinischer Workflows
        im Umfeld bilderzeugender F{\"{a}}cher},
 school  = {University of Erlangen-Nuremberg, Germany},
 year   = {2008},
 url    = {http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2008/1043/},
 urn    = {urn:nbn:de:bvb:29-opus-10437},
 timestamp = {Sat, 17 Jul 2021 09:07:37 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/phd/de/Lang2008.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics