BibTeX record phd/Guttman84

download as .bib file

@phdthesis{DBLP:phd/Guttman84,
 author  = {Antonin Guttman},
 title   = {New Features for Relational Database Systems to Support {CAD} Applications},
 school  = {University of California, Berkeley},
 year   = {1984},
 timestamp = {Thu, 03 Jan 2002 12:33:26 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/phd/Guttman84.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics