BibTeX record journals/corr/abs-cs-0509084

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/abs-cs-0509084,
 author  = {Jeroen Bekaert and
        Xiaoming Liu and
        Herbert Van de Sompel},
 title   = {Representing Digital Assets for Long-Term Preservation using {MPEG-21}
        {DID}},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/cs/0509084},
 year   = {2005},
 url    = {http://arxiv.org/abs/cs/0509084},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {cs/0509084},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:06 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-cs-0509084.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics