BibTeX record journals/corr/abs-cs-0502069

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/abs-cs-0502069,
 author  = {Alexander Kr{\"{o}}ller and
        S{\'{a}}ndor P. Fekete and
        Carsten Buschmann and
        Stefan Fischer and
        Dennis Pfisterer},
 title   = {Koordinatenfreies Lokationsbewusstsein (Localization without Coordinates)},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/cs/0502069},
 year   = {2005},
 url    = {http://arxiv.org/abs/cs/0502069},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {cs/0502069},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:04 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-cs-0502069.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics