BibTeX record journals/corr/abs-2201-00075

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/abs-2201-00075,
 author  = {Vivek Subramanian and
        Dhanasekar Sundararaman},
 title   = {How do lexical semantics affect translation? An empirical study},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2201.00075},
 year   = {2022},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2201.00075},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {2201.00075},
 timestamp = {Mon, 10 Jan 2022 13:39:01 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2201-00075.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics