BibTeX record journals/corr/abs-2111-12334

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/abs-2111-12334,
 author  = {Xingshuai Dong and
        Matthew A. Garratt and
        Sreenatha G. Anavatti and
        Hussein A. Abbass},
 title   = {MobileXNet: An Efficient Convolutional Neural Network for Monocular
        Depth Estimation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2111.12334},
 year   = {2021},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2111.12334},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {2111.12334},
 timestamp = {Fri, 26 Nov 2021 13:48:43 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2111-12334.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics