BibTeX record journals/corr/abs-2003-08158

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/abs-2003-08158,
 author  = {Tessa van der Heiden and
        Christian Weiss and
        Naveen Shankar Nagaraja and
        Herke van Hoof},
 title   = {Social navigation with human empowerment driven reinforcement learning},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2003.08158},
 year   = {2020},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2003.08158},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {2003.08158},
 timestamp = {Tue, 24 Mar 2020 16:42:29 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2003-08158.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics