BibTeX record journals/corr/abs-1906-09912

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/abs-1906-09912,
 author  = {Kemal Kurniawan},
 title   = {KaWAT: {A} Word Analogy Task Dataset for Indonesian},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1906.09912},
 year   = {2019},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1906.09912},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1906.09912},
 timestamp = {Thu, 27 Jun 2019 18:54:51 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-1906-09912.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics