BibTeX record journals/corr/Nabi14a

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/Nabi14a,
 author  = {Zubair Nabi},
 title   = {A {\textdollar}35 Firewall for the Developing World},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1405.2517},
 year   = {2014},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1405.2517},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {1405.2517},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:24 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/Nabi14a.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics