BibTeX record journals/corr/KannanBP16

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/KannanBP16,
 author  = {Ramakrishnan Kannan and
        Grey Ballard and
        Haesun Park},
 title   = {{MPI-FAUN:} An MPI-Based Framework for Alternating-Updating Nonnegative
        Matrix Factorization},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1609.09154},
 year   = {2016},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1609.09154},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {1609.09154},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:53 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/KannanBP16.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics