BibTeX record journals/corr/DughmiHKN17

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/DughmiHKN17,
 author  = {Shaddin Dughmi and
        Jason D. Hartline and
        Robert D. Kleinberg and
        Rad Niazadeh},
 title   = {Bernoulli Factories and Black-Box Reductions in Mechanism Design},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1703.04143},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1703.04143},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {1703.04143},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:48 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/DughmiHKN17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics