BibTeX record conf/mc/KotteritzschBK11

download as .bib file

@inproceedings{DBLP:conf/mc/KotteritzschBK11,
 author  = {Anna K{\"{o}}tteritzsch and
        Steffen Budweg and
        Matthias Klauser},
 editor  = {Maximilian Eibl and
        Marc Ritter},
 title   = {F{\"{o}}rderung sozialer Interaktion durch Activity Communities
        f{\"{u}}r Senioren},
 booktitle = {Workshop-Proceedings der Tagung Mensch {\&} Computer 2011. {\"{u}}berMEDIEN{\(\vert\)}{\"{U}}BERmorgen,
        Chemnitz, Germany, September 11-14, 2011},
 pages   = {283--290},
 publisher = {Universit{\"{a}}tsverlag Chemnitz},
 year   = {2011},
 url    = {https://dl.gi.de/20.500.12116/8046},
 timestamp = {Wed, 01 Aug 2018 10:09:59 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/conf/mc/KotteritzschBK11.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics