BibTeX record conf/gi/FischerF02

download as .bib file

@inproceedings{DBLP:conf/gi/FischerF02,
 author  = {Gudrun Fischer and
        Norbert Fuhr},
 title   = {An {RDF} Model for Multi-level Hypertext in Digital Libraries},
 booktitle = {32. Jahrestagung der Gesellschaft f{\"{u}}r Informatik, Informatik
        bewegt, {INFORMATIK} 2002, Dortmund, Germany, September 30 - October
        3, 2002},
 pages   = {156--160},
 year   = {2002},
 crossref = {DBLP:conf/gi/2002-1},
 url    = {https://dl.gi.de/20.500.12116/30324},
 timestamp = {Tue, 12 Jan 2021 18:54:06 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/conf/gi/FischerF02.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
@proceedings{DBLP:conf/gi/2002-1,
 editor  = {Sigrid E. Schubert and
        Bernd Reusch and
        Norbert Jesse},
 title   = {32. Jahrestagung der Gesellschaft f{\"{u}}r Informatik, Informatik
        bewegt, {INFORMATIK} 2002, Dortmund, Germany, September 30 - October
        3, 2002},
 series  = {{LNI}},
 volume  = {{P-19}},
 publisher = {{GI}},
 year   = {2002},
 url    = {https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/30279},
 isbn   = {3-88579-348-2},
 timestamp = {Mon, 27 Sep 2021 23:56:38 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/conf/gi/2002-1.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics