BibTeX record journals/corr/ZhangLW17

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/ZhangLW17,
 author  = {Linquan Zhang and
        Zongpeng Li and
        Chuan Wu},
 title   = {An Auction Approach to Spectrum Management in HetNets},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1701.03732},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1701.03732},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1701.03732},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:11 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhangLW17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics