BibTeX record journals/corr/WuWLZ16

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/WuWLZ16,
 author  = {Yu Wu and
        Wei Wu and
        Zhoujun Li and
        Ming Zhou},
 title   = {Topic Augmented Neural Network for Short Text Conversation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1605.00090},
 year   = {2016},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1605.00090},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1605.00090},
 timestamp = {Thu, 27 Sep 2018 13:28:00 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/WuWLZ16.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics