BibTeX record journals/corr/QuatmannD0JK16

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/QuatmannD0JK16,
 author  = {Tim Quatmann and
        Christian Dehnert and
        Nils Jansen and
        Sebastian Junges and
        Joost{-}Pieter Katoen},
 title   = {Parameter Synthesis for Markov Models: Faster Than Ever},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1602.05113},
 year   = {2016},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1602.05113},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1602.05113},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:49:03 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/QuatmannD0JK16},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics