BibTeX record journals/corr/DehnertJK017

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/DehnertJK017,
 author  = {Christian Dehnert and
        Sebastian Junges and
        Joost{-}Pieter Katoen and
        Matthias Volk},
 title   = {A storm is Coming: {A} Modern Probabilistic Model Checker},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1702.04311},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1702.04311},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1702.04311},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:49:14 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/DehnertJK017},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics