Grid and Cooperative Computing

9. GCC 2010: Nanjing, China

8. GCC 2009: Lanzhou, Gansu, China

7. GCC 2008: Shenzhen, China

6. GCC 2007: Urumchi, Xinjiang, China

5. GCC 2006: Changsha, Hunan, China

4. GCC 2005: Beijing, China

3. GCC 2004: Wuhan, China

2. GCC 2003: Shanghai, China

maintained by Schloss Dagstuhl LZI, founded at University of Trier