dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Yufei Zheng (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHongwei Qi, Yuguang Liu, Huifeng Liu, Xiaowei Liu, Yabo Wang, Toshikazu Fukushima, Yufei Zheng, Haitao Wang, Qiangze Feng, Han Lu, Shi Wang, Cungen Cao: A Map Ontology Driven Approach to Natural Language Traffic Information Processing and Services. ASWC 2006: 696-710
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJinxin Si, Cungen Cao, Haitao Wang, Fang Gu, Qiangze Feng, Chunxia Zhang, Qingtian Zeng, Wen Tian, Yufei Zheng: An Environment for Multi-domain Ontology Development and Knowledge Acquisition. EDCIS 2002: 104-116
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLCungen Cao, Qiangze Feng, Ying Gao, Fang Gu, Jinxin Si, Yuefei Sui, Wen Tian, Haitao Wang, Lili Wang, Qingtian Zeng, Chunxia Zhang, Yufei Zheng, Xiaobin Zhou: Progress in the Development of National Knowledge Infrastructure. J. Comput. Sci. Technol. 17(5): 523-534 (2002)

Selection of 3 from 3 records - Yufei Zheng has 20 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page