dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Huanming Yang (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


9Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJun Wang, Jianguo Zhang, Ruiqiang Li, Hongkun Zheng, Jun Li, Yong Zhang, Heng Li, Peixiang Ni, Songgang Li, Shengting Li, Jingqiang Wang, Dongyuan Liu, Jason E. McDermott, Ram Samudrala, Siqi Liu, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Gane Ka-Shu Wong: Evolutionary Transients in the Rice Transcriptome. Genomics, Proteomics & Bioinformatics 8(4): 211-228 (2010)
7Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLGuoqing Li, Lijia Ma, Chao Song, Zhentao Yang, Xiulan Wang, Hui Huang, Yingrui Li, Ruiqiang Li, Xiuqing Zhang, Huanming Yang, Jian Wang, Jun Wang: The YH database: the first Asian diploid genome database. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 1025-1028 (2009)
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJing Wang, Qingyou Xia, Ximiao He, Mingtao Dai, Jue Ruan, Jie Chen, Guo Yu, Haifeng Yuan, Yafeng Hu, Ruiqiang Li, Tao Feng, Chen Ye, Cheng Lu, Jun Wang, Songgang Li, Gane Ka-Shu Wong, Huanming Yang, Jian Wang, Zhonghuai Xiang, Zeyang Zhou, Jun Yu: SilkDB: a knowledgebase for silkworm biology and genomics. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 399-402 (2005)
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJing Wang, Ximiao He, Jue Ruan, Mingtao Dai, Jie Chen, Yong Zhang, Yafeng Hu, Chen Ye, Shengting Li, Lijuan Cong, Lin Fang, Bin Liu, Songgang Li, Jian Wang, David W. Burt, Gane Ka-Shu Wong, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: ChickVD: a sequence variation database for the chicken genome. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 438-441 (2005)
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLRuiqiang Li, Jia Ye, Songgang Li, Jing Wang, Yujun Han, Chen Ye, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Gane Ka-Shu Wong, Jun Wang: ReAS: Recovery of Ancestral Sequences for Transposable Elements from the Unassembled Reads of a Whole Genome Shotgun. PLoS Computational Biology 1(4): (2005)
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLWenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Nucleic Acids Research 32(Database-Issue): 377-382 (2004)

Selection of 6 from 9 records - Huanming Yang has 73 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page