dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Yi Xu (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


55Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiaokang Yang, Rui Zhang, Yi Xu, Anwen Liu, Jiemin Liu, Zheng Lu, Xiaoling Chen, Erkang Chen, Qing Yan, Zhaowen Wang, Yanlan Song, Xiaojie Sheng, Bo Xiao, Zhou Yu, Zhenfei Chu, Hang Su, Jun Huang, Li Song: Shanghai Jiao Tong University participation in high-level feature extraction, automatic search and surveillance event detectionat TRECVID 2008. TRECVID 2008

Selection of 1 from 129 records - Yi Xu has 158 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page