dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Tao Wang (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


209Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLPatricia Peng Wang, Tao Wang, Dayong Ding, Yimin Zhang, Kai Miao, Cynthia Pickering, Phil Tian, Jinxue Zhang: Multi-sensor fusion for interactive visual computing in mixed environment. ACM Multimedia 2010: 1509-1510
167Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLPatricia P. Wang, Tao Wang, Dayong Ding, Yimin Zhang, Wenyuan Bi, Yingze Bao: Mirror world navigation for mobile users based on augmented reality. ACM Multimedia 2009: 1025-1026
94Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJinhui Yuan, Zhishan Guo, Li Lv, Wei Wan, Teng Zhang, Dong Wang, Duanpeng Wang, Xiaobing Liu, Cailiang Liu, Shengqi Zhu, Dong Wang, Duanpeng Wang, Yang Pang, Nan Ding, Ying Liu, Jiangping Wang, Xiujun Zhang, Xiaozheng Tie, Zhikun Wang, Huiyi Wang, Tongchun Xiao, Yiyu Liang, Jianmin Li, Fuzong Lin, Bo Zhang, Jianguo Li, Weixin Wu, Xiaofeng Tong, Dayong Ding, Yurong Chen, Tao Wang, Yimin Zhang: THU and ICRC at TRECVID 2007. TRECVID 2007

Selection of 3 from 266 records - Tao Wang has 503 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page