dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Dong Wang (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


56Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianmin Li, Zhikun Wang, Xirong Li, Tongchun Xiao, Dong Wang, Wujie Zheng, Bo Zhang: Video retrieval with multi-modal features. CIVR 2007: 652
49Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJinhui Yuan, Zhishan Guo, Li Lv, Wei Wan, Teng Zhang, Dong Wang, Duanpeng Wang, Xiaobing Liu, Cailiang Liu, Shengqi Zhu, Dong Wang, Duanpeng Wang, Yang Pang, Nan Ding, Ying Liu, Jiangping Wang, Xiujun Zhang, Xiaozheng Tie, Zhikun Wang, Huiyi Wang, Tongchun Xiao, Yiyu Liang, Jianmin Li, Fuzong Lin, Bo Zhang, Jianguo Li, Weixin Wu, Xiaofeng Tong, Dayong Ding, Yurong Chen, Tao Wang, Yimin Zhang: THU and ICRC at TRECVID 2007. TRECVID 2007
48Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJinhui Yuan, Zhishan Guo, Li Lv, Wei Wan, Teng Zhang, Dong Wang, Duanpeng Wang, Xiaobing Liu, Cailiang Liu, Shengqi Zhu, Dong Wang, Duanpeng Wang, Yang Pang, Nan Ding, Ying Liu, Jiangping Wang, Xiujun Zhang, Xiaozheng Tie, Zhikun Wang, Huiyi Wang, Tongchun Xiao, Yiyu Liang, Jianmin Li, Fuzong Lin, Bo Zhang, Jianguo Li, Weixin Wu, Xiaofeng Tong, Dayong Ding, Yurong Chen, Tao Wang, Yimin Zhang: THU and ICRC at TRECVID 2007. TRECVID 2007

Selection of 3 from 208 records - Dong Wang has 404 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page