dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Dong Wang (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


68Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYingyu Liang, Xiaobing Liu, Zhikun Wang, Jianmin Li, Jianguo Li, Binbin Cao, Zhichao Cao, Zhenlong Dai, Zhishan Guo, Wen Li, Leigang Liu, Zhaoshi Meng, Yinfeng Qin, Qiu Shi, Aibo Tian, Dong Wang, Qiuping Wang, Chenguang Zhu, Xiaolin Hu, Jinhui Yuan, Peijiang Yuan, Bo Zhang, Shi Chen, Jianmin Li, Jianguo Li, Tao Wang, Yimin Zhang: THU and ICRC at TRECVID 2008. TRECVID 2008

Selection of 1 from 208 records - Dong Wang has 404 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page