dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Zichen Sun (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiangyang Xue, Wei Zhang, Yue-Fei Guo, Hong Lu, Yuejie Zhang, Zichen Sun, Yingbin Zheng, Shile Zhang, Hong Liu, Yuanzheng Song, Jing Zhang, Xisheng He, Kai Li, Jun Zhou, Yanjie Chen: Fudan University at TRECVID 2008. TRECVID 2008
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLWei Zhang, Xiangyang Xue, Zichen Sun, Hong Lu, Yue-Fei Guo: Metric learning by discriminant neighborhood embedding. Pattern Recognition 41(6): 2086-2096 (2008)
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLWei Zhang, Xiangyang Xue, Zichen Sun, Yue-Fei Guo, Mingmin Chi, Hong Lu: Efficient Feature Extraction for Image Classification. ICCV 2007: 1-8
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLWei Zhang, Xiangyang Xue, Zichen Sun, Yue-Fei Guo, Hong Lu: Optimal dimensionality of metric space for classification. ICML 2007: 1135-1142
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiangyang Xue, Hui Yu, Hong Lu, Yue-Fei Guo, Yuejie Zhang, Shile Zhang, Bin Li, Bolan Su, Yingbin Zheng, Wenjian Zhou, Lei Cen, Jie Zhang, Yu Jiang, Jiahui Qi, Jiaojiao Lu, Qian Diao, Zhenzhen Shi, Zichen Sun: Fudan University at TRECVID 2007. TRECVID 2007

Selection of 5 from 6 records - Zichen Sun has 27 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page