dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Lijia Qu (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhiyu Peng, Xin Zhou, Linchuan Li, Xiangchun Yu, Hongjiang Li, Zhiqiang Jiang, Guangyu Cao, Mingyi Bai, Xingchun Wang, Caifu Jiang, Haibin Lu, Xianhui Hou, Lijia Qu, Zhiyong Wang, Jianru Zuo, Xiangdong Fu, Zhen Su, Songgang Li, Hongwei Guo: Arabidopsis Hormone Database: a comprehensive genetic and phenotypic information database for plant hormone research in Arabidopsis. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 975-982 (2009)

Selection of 1 from 2 records - Lijia Qu has 26 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page