dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Osamu Ohara (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


8Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHiroshi Masuya, Yuko Makita, Norio Kobayashi, Koro Nishikata, Yuko Yoshida, Yoshiki Mochizuki, Koji Doi, Terue Takatsuki, Kazunori Waki, Nobuhiko Tanaka, Manabu Ishii, Akihiro Matsushima, Satoshi Takahashi, Atsushi Hijikata, Kouji Kozaki, Teiichi Furuichi, Hideya Kawaji, Shigeharu Wakana, Yukio Nakamura, Atsushi Yoshiki, Takehide Murata, Kaoru Fukami-Kobayashi, S. Sujatha Mohan, Osamu Ohara, Yoshihide Hayashizaki, Riichiro Mizoguchi, Yuichi Obata, Tetsuro Toyoda: The RIKEN integrated database of mammals. Nucleic Acids Research 39(Database-Issue): 861-870 (2011)

Selection of 1 from 8 records - Osamu Ohara has 94 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page