dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Tao Mei (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


41Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMeng Wang, Tao Mei, Xun Yuan, Yan Song, Li-Rong Dai: Video annotation by graph-based learning with neighborhood similarity. ACM Multimedia 2007: 325-328
26Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTao Mei, Xian-Sheng Hua, Wei Lai, Linjun Yang, Zheng-Jun Zha, Yuan Liu, Zhiwei Gu, Guo-Jun Qi, Meng Wang, Jinhui Tang, Xun Yuan, Zheng Lu, Jingjing Liu: MSRA-USTC-SJTU AT TRECVID 2007: HIGH-LEVEL FEATURE EXTRACTION AND SEARCH. TRECVID 2007
20Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXun Yuan, Wei Lai, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Xiuqing Wu, Shipeng Li: Automatic Video Genre Categorization using Hierarchical SVM. ICIP 2006: 2905-2908

Selection of 3 from 118 records - Tao Mei has 129 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page