dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Xuezheng Liu (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


26Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMing Wu, Fan Long, Xi Wang, Zhilei Xu, Haoxiang Lin, Xuezheng Liu, Zhenyu Guo, Huayang Guo, Lidong Zhou, Zheng Zhang: Language-based replay via data flow cut. SIGSOFT FSE 2010: 197-206
24Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLRuini Xue, Xuezheng Liu, Ming Wu, Zhenyu Guo, Wenguang Chen, Weimin Zheng, Zheng Zhang, Geoffrey M. Voelker: MPIWiz: subgroup reproducible replay of mpi applications. PPOPP 2009: 251-260
22Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXi Wang, Zhenyu Guo, Xuezheng Liu, Zhilei Xu, Haoxiang Lin, Xiaoge Wang, Zheng Zhang: Hang analysis: fighting responsiveness bugs. EuroSys 2008: 177-190
20Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXuezheng Liu, Zhenyu Guo, Xi Wang, Feibo Chen, Xiaochen Lian, Jian Tang, Ming Wu, M. Frans Kaashoek, Zheng Zhang: D3S: Debugging Deployed Distributed Systems. NSDI 2008: 423-437
19Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhenyu Guo, Xi Wang, Jian Tang, Xuezheng Liu, Zhilei Xu, Ming Wu, M. Frans Kaashoek, Zheng Zhang: R2: An Application-Level Kernel for Record and Replay. OSDI 2008: 193-208
18Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXi Wang, Zhilei Xu, Xuezheng Liu, Zhenyu Guo, Xiaoge Wang, Zheng Zhang: Conditional correlation analysis for safe region-based memory management. PLDI 2008: 45-55

Selection of 6 from 26 records - Xuezheng Liu has 52 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page