dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Xinyi Liu (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXinyi Liu, Xubo Su, Fei Wang, Zhimin Huang, Qi Wang, Zhen Li, Ruina Zhang, Lifang Wu, Yi Pan, Yingyi Chen, Hanyi Zhuang, Guoqiang Chen, Ting Shi, Jian Zhang: ODORactor: a web server for deciphering olfactory coding. Bioinformatics 27(16): 2302-2303 (2011)
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhimin Huang, Liang Zhu, Yan Cao, Geng Wu, Xinyi Liu, Yingyi Chen, Qi Wang, Ting Shi, Yaxue Zhao, Yuefei Wang, Weihua Li, Yixue Li, Haifeng Chen, Guoqiang Chen, Jian Zhang: ASD: a comprehensive database of allosteric proteins and modulators. Nucleic Acids Research 39(Database-Issue): 663-669 (2011)

Selection of 2 from 4 records - Xinyi Liu has 22 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page