dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Jingjing Liu (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTao Mei, Xian-Sheng Hua, Wei Lai, Linjun Yang, Zheng-Jun Zha, Yuan Liu, Zhiwei Gu, Guo-Jun Qi, Meng Wang, Jinhui Tang, Xun Yuan, Zheng Lu, Jingjing Liu: MSRA-USTC-SJTU AT TRECVID 2007: HIGH-LEVEL FEATURE EXTRACTION AND SEARCH. TRECVID 2007

Selection of 1 from 36 records - Jingjing Liu has 77 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page