dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Makoto Kusaba (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYukiko Yamazaki, Ryo Akashi, Yutaka Banno, Takashi Endo, Hiroshi Ezura, Kaoru Fukami-Kobayashi, Kazuo Inaba, Tadashi Isa, Katsuhiko Kamei, Fumie Kasai, Masatomo Kobayashi, Nori Kurata, Makoto Kusaba, Tetsuro Matuzawa, Shohei Mitani, Taro Nakamura, Yukio Nakamura, Norio Nakatsuji, Kiyoshi Naruse, Hironori Niki, Eiji Nitasaka, Yuichi Obata, Hitoshi Okamoto, Moriya Okuma, Kazuhiro Sato, Tadao Serikawa, Toshihiko Shiroishi, Hideaki Sugawara, Hideko Urushibara, Masatoshi Yamamoto, Yoshio Yaoita, Atsushi Yoshiki, Yuji Kohara: NBRP databases: databases of biological resources in Japan. Nucleic Acids Research 38(Database-Issue): 26-32 (2010)

Selection of 1 from 1 records - Makoto Kusaba has 32 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page