dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Y. Kunitake (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLShuji Hashimoto, Seinosuke Narita, Hironori Kasahara, Katsuhiko Shirai, Atsuo Kobayashi, Atsuo Takanishi, Shigeki Sugano, Jin'ichi Yamaguchi, Hideyuki Sawada, Hideaki Takanobu, Koji Shibuya, Toshio Morita, T. Kurata, N. Onoe, K. Ouchi, T. Noguchi, Yosihiro Niwa, Seikon Nagayama, Hirokazu Tabayashi, I. Matsui, Motoki Obata, H. Matsuzaki, A. Murasugi, Tetsunori Kobayashi, S. Haruyama, Tetsuhiko Okada, Y. Hidaki, Yuichi Taguchi, Keiichiro Hoashi, Emi Morikawa, Yuri Iwano, D. Araki, J. Suzuki, Masao Yokoyama, I. Dawa, Daisuke Nishino, Sadatoshi Inoue, T. Hirano, Eiji Soga, S. Gen, T. Yanada, Keisuke Kato, S. Sakamoto, Y. Ishii, Shigeru Matsuo, Yousuke Yamamoto, Kensuke Sato, T. Hagiwara, T. Ueda, N. Honda, Kazuo Hashimoto, T. Hanamoto, S. Kayaba, T. Kojima, Hiroyasu Iwata, H. Kubodera, R. Matsuki, T. Nakajima, K. Nitto, D. Yamamoto, Y. Kamizaki, S. Nagaike, Y. Kunitake, Satoshi Morita: Humanoid Robots in Waseda University-Hadaly-2 and WABIAN. Auton. Robots 12(1): 25-38 (2002)

Selection of 1 from 1 records - Y. Kunitake has 63 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page