dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Yu Jiang (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


10Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiangyang Xue, Hui Yu, Hong Lu, Yue-Fei Guo, Yuejie Zhang, Shile Zhang, Bin Li, Bolan Su, Yingbin Zheng, Wenjian Zhou, Lei Cen, Jie Zhang, Yu Jiang, Jiahui Qi, Jiaojiao Lu, Qian Diao, Zhenzhen Shi, Zichen Sun: Fudan University at TRECVID 2007. TRECVID 2007

Selection of 1 from 32 records - Yu Jiang has 92 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page