dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Katsuhiko Hoya (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLDaisaburo Takashima, Hidehiro Shiga, Daisuke Hashimoto, Tadashi Miyakawa, Shinichiro Shiratake, Katsuhiko Hoya, Ryu Ogiwara, Ryosuke Takizawa, Ryosuke Doumae, Ryo Fukuda, Yohji Watanabe, Shuso Fujii, Tohru Ozaki, Hiroyuki Kanaya, Susumu Shuto, Koji Yamakawa, Iwao Kunishima, Takeshi Hamamoto, Akihiro Nitayama: A Scalable Shield-Bitline-Overdrive Technique for Sub-1.5 V Chain FeRAMs. J. Solid-State Circuits 46(9): 2171-2179 (2011)
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLDaisaburo Takashima, Hidehiro Shiga, Daisuke Hashimoto, Tadashi Miyakawa, Shinichiro Shiratake, Katsuhiko Hoya, Ryu Ogiwara, Ryosuke Takizawa, Ryosuke Doumae, Ryo Fukuda, Yohji Watanabe, Shuso Fujii, Tohru Ozaki, Hiroyuki Kanaya, Susumu Shuto, Koji Yamakawa, Iwao Kunishima, Takeshi Hamamoto, Akihiro Nitayama: A scalable shield-bitline-overdrive technique for 1.3V Chain FeRAM. ISSCC 2010: 262-263
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLKatsuhiko Hoya, Daisaburo Takashima, Shinichiro Shiratake, Ryu Ogiwara, Tadashi Miyakawa, Hidehiro Shiga, S. M. Doumae, S. Ohtsuki, Yoshinori Kumura, Susumu Shuto, Tohru Ozaki, Koji Yamakawa, Iwao Kunishima, Akihiro Nitayama, Shuso Fujii: A 64-Mb Chain FeRAM With Quad BL Architecture and 200 MB/s Burst Mode. IEEE Trans. VLSI Syst. 18(12): 1745-1752 (2010)
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHidehiro Shiga, Daisaburo Takashima, Shinichiro Shiratake, Katsuhiko Hoya, Tadashi Miyakawa, Ryu Ogiwara, Ryo Fukuda, Ryosuke Takizawa, Kosuke Hatsuda, Fumiyoshi Matsuoka, Yasushi Nagadomi, Daisuke Hashimoto, Hisaaki Nishimura, Takeshi Hioka, Sumiko Doumae, Shoichi Shimizu, Mitsumo Kawano, Toyoki Taguchi, Yohji Watanabe, Shuso Fujii, Tohru Ozaki, Hiroyuki Kanaya, Yoshinori Kumura, Yoshiro Shimojo, Yuki Yamada, Yoshihiro Minami, Susumu Shuto, Koji Yamakawa, Soichi Yamazaki, Iwao Kunishima, Takeshi Hamamoto, Akihiro Nitayama, Tohru Furuyama: A 1.6 GB/s DDR2 128 Mb Chain FeRAM With Scalable Octal Bitline and Sensing Schemes. J. Solid-State Circuits 45(1): 142-152 (2010)
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHidehiro Shiga, Daisaburo Takashima, Shinichiro Shiratake, Katsuhiko Hoya, Tadashi Miyakawa, Ryu Ogiwara, Ryo Fukuda, Ryosuke Takizawa, Kosuke Hatsuda, Fumiyoshi Matsuoka, Yasushi Nagadomi, Daisuke Hashimoto, Hisaaki Nishimura, Takeshi Hioka, Sumiko Doumae, Shoichi Shimizu, Mitsumo Kawano, Toyoki Taguchi, Yohji Watanabe, Shuso Fujii, Tohru Ozaki, Hiroyuki Kanaya, Yoshinori Kumura, Yoshiro Shimojo, Yuki Yamada, Yoshihiro Minami, Susumu Shuto, Koji Yamakawa, Soichi Yamazaki, Iwao Kunishima, Takeshi Hamamoto, Akihiro Nitayama, Tohru Furuyama: A 1.6GB/s DDR2 128Mb chain FeRAM with scalable octal bitline and sensing schemes. ISSCC 2009: 464-465

Selection of 5 from 5 records - Katsuhiko Hoya has 34 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page