dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Wei-Kai Hong (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYuan-Hung Chung, Min Chen, Wei-Kai Hong, Jie-Wei Lai, Sheng-Jau Wong, Chien-Wei Kuan, Hong-Lin Chu, Chihun Lee, Chih-Fan Liao, Hsuan-Yu Liu, Hong-Kai Hsu, Li-Chun Ko, Kuo-Hao Chen, Chao-Hsin Lu, Tsung-Ming Chen, YuLi Hsueh, Chunwei Chang, Yi-Hsien Cho, Chih-Hsien Shen, Yuan Sun, Eng-Chuan Low, Xudong Jiang, Deyong Hu, Weimin Shu, Jhy-Rong Chen, Jui-Lin Hsu, Chia-Jui Hsu, Jing-Hong Conan Zhan, Osama Shana'a, Guang-Kaai Dehng, George Chien: A 4-in-1 (WiFi/BT/FM/GPS) connectivity SoC with enhanced co-existence performance in 65nm CMOS. ISSCC 2012: 172-174

Selection of 1 from 1 records - Wei-Kai Hong has 30 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page