DBLP BibTeX Record 'journals/bmcbi/TianZZSXWL07'

@article{DBLP:journals/bmcbi/TianZZSXWL07,
 author  = {Feng Tian and
        Huayue Zhang and
        Xinyu Zhang and
        Chi Song and
        Yongjing Xia and
        Yiqing Wu and
        Xiangjun Liu},
 title   = {miRAS: a data processing system for miRNA expression profiling
        study},
 journal  = {BMC Bioinformatics},
 volume  = {8},
 year   = {2007},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-8-285},
 bibsource = {DBLP, http://dblp.uni-trier.de}
}