DBLP BibTeX Record 'journals/bmcbi/ChenMZCFDYZTJW07'

@article{DBLP:journals/bmcbi/ChenMZCFDYZTJW07,
 author  = {Huajun Chen and
        Yuxin Mao and
        Xiaoqing Zheng and
        Meng Cui and
        Yi Feng and
        ShuiGuang Deng and
        Aining Yin and
        Chunying Zhou and
        Jingming Tang and
        Xiaohong Jiang and
        Zhaohui Wu},
 title   = {Towards Semantic e-Science for Traditional Chinese Medicine},
 journal  = {BMC Bioinformatics},
 volume  = {8},
 number  = {S-3},
 year   = {2007},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-8-S3-S6},
 bibsource = {DBLP, http://dblp.uni-trier.de}
}