DBLP BibTeX Record 'conf/interspeech/SchootenRGMAI07'

@inproceedings{DBLP:conf/interspeech/SchootenRGMAI07,
 author  = {Boris W. van Schooten and
        Sophie Rosset and
        Olivier Galibert and
        Aur{\'e}lien Max and
        Rieks op den Akker and
        Gabriel Illouz},
 title   = {Handling speech input in the ritel QA dialogue system},
 booktitle = {INTERSPEECH},
 year   = {2007},
 pages   = {126-129},
 ee    = {http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2007/i07_0126.html},
 crossref = {DBLP:conf/interspeech/2007},
 bibsource = {DBLP, http://dblp.uni-trier.de}
}
@proceedings{DBLP:conf/interspeech/2007,
 title   = {INTERSPEECH 2007, 8th Annual Conference of the International
        Speech Communication Association, Antwerp, Belgium, August
        27-31, 2007},
 booktitle = {INTERSPEECH},
 publisher = {ISCA},
 year   = {2007},
 bibsource = {DBLP, http://dblp.uni-trier.de}
}