DBLP Keys for Yunwen Ye

# of records = 36

homepages/81/2748 conf/icse/BajracharyaKY11 conf/icse/BajracharyaKY10 conf/sigsoft/YeNYK10 books/daglib/p/NakakojiYY10 journals/software/FischerNY09 conf/icse/BajracharyaKY09 conf/iri/Ye09 conf/jsai/OhiraY09 conf/jsai/NakakojiYY09 conf/caise/YeNY08 conf/icse/YeNY08 conf/seafood/YeNY08 conf/tamodia/FischerPY08 conf/chi/FischerGYDN07 conf/hci/YeF07 conf/pppj/YeYNNA07 conf/seafood/YeNY07 conf/sigsoft/YeYN07 conf/kbse/YeO06 journals/ase/YeF05 journals/ijmms/FischerGESY05 conf/apsec/Ye05 conf/apsec/NishinakaAYY05 journals/cacm/FischerGYSM04 conf/apsec/YeYK04 journals/expert/Ye03 conf/icse/YeK03 conf/icse/YeF02 conf/icsr/Ye02 conf/iui/YeF02 conf/hicss/Ye01 conf/kbse/YeF01 conf/um/FischerY01 conf/icsr/YeF00 conf/sigsoft/YeFR00

XML