Dirk Vermeir

  joint publications with Martine De Cock

Keys

# of publication records = 32

journals/tplp/BautersSCV15 journals/fss/BlondeelSCV14 journals/ijar/BautersSCV14 journals/ijar/BlondeelSVC14 journals/tplp/BautersSJVC13 conf/ijcai/BlondeelSVC13 series/sfsc/BlondeelSVC13 journals/corr/BautersSCV13 books/daglib/0035275 journals/ijar/JanssenSVC12 journals/tplp/JanssenVSC12 conf/ictai/BautersSCV12 journals/corr/abs-1203-3466 journals/amai/JanssenSVC11 journals/ijdmb/FayruzovJVCC11 conf/ecsqaru/BlondeelSCV11 conf/lpnmr/BautersSVC11 conf/sum/BautersSCV11 journals/corr/abs-1104-5133 journals/corr/abs-1109-2434 conf/iclp/BautersJSVC10 conf/iclp/FayruzovJVCC10 conf/uai/BautersSCV10 conf/bibm/FayruzovCCV09 conf/eusflat/JanssenSVC09 conf/rr/SchockaertJVC09 conf/sum/SchockaertJVC09 conf/wilf/JanssenSVC09 conf/iclp/JanssenHVC08 journals/amai/NieuwenborghCV07 conf/iclp/NieuwenborghCV07 conf/jelia/NieuwenborghCV06

Publications

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier