Informatik Spektrum, Band 8, 1985

Band 8, Heft 1, Februar 1985

Band 8, Heft 2, April 1985

Band 8, Heft 3, Juni 1985

Band 8, Heft 4, August 1985

Band 8, Heft 5, Oktober 1985

Band 8, Heft 6, Dezember 1985

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier